Ivan Mikšík – USA


Washington

Washington Washington - in IR and UV light

Baltimore

Baltimore Baltimore - "Wildlife"

Philadelphia/New York

Philadelphia/New York Animals and Birds (+ZOO)

San Diego

San Diego Animals and Birds (+ZOO)

© Ivan Mikšík

Informace o mne / About me
Informace o práci / My work
Fotografie / Photos
Ornitologie / Ornithology
Kontakt / Contact
E-mail: miksik
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites