Ivan Mikšík


Seznam publikací o ťuhýcích v Čechách
List of papers about Shrikes in the Czech Republic


 • Zajímavé domácí odkazy o ťuhýkovi:

 • Skupina pro výzkum ťuhýkovitých
  mujweb.cz/www/ptaci
  www.sneznik.cz
  Hlas pro tenot den: www.rozhlas.cz
  Encyklopedie Biolib: www.biolib.cz
  Encyklopedie Salix: www.salix.cz
  Databáza vtákov Slovenska - SOVS www.sovs.sk


  Zde jsem se pokusil shromáždit literaturu o našich ťuhýcích. Jedná se o primární publikace, které se zabývají hlavně některým z našich ťuhýků na našem území, souhrné práce typu "Ptactvo ... ", kde je pouze zmíněn výskyt ťuhýka nejsou zmíněny. V případě, že některá práce chybí, dejte mi, prosim, vědět.


  Adamík P., Hušek J. & Cepák J. : Rapid decline of Common Cuckoo Cuculus canorus parasitism in Red-backed shrikes Lanius collurio. Ardea 97: 17-22, 2009.

  Barcalová S.: Vliv počasí na loveckou aktivitu ťuhýka obecného (Lanius collurio). Bakalářská práce. Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita, Ćeské Budějovice 1999.

  Bartoš J.: Trojí náhradní hnízdění ťuhýka obecného Lanius collurio L. Drei Nachgelege eines Neuntöters Lanius collurio L. Panurus 2: 77-78, 1990.

  Bartoš, J.: Příspěvek k poznání hnízdní bionomie ťuhýka obecného (Lanius collurio) na Ústeckoorlicku. Contribution to nesting bionomie of red-backed shrike (Lanius collurio) in Ústí nad Orlicí district. Sborník Východočeské pobočky ČSO. Panurus 6:47-55, 1995.

  Bartoš, J.: Několik poznámek k hnízdní úspěšnosti ťuhýka obecného (Lanius collurio) v roce 2004. Panurus 14:107-108, 2004.

  Bendová L., Němec M., Fuchs R.: Věrohodnost atrapy a intenzita mobbingu ťuhýka obecného. Zoologické dny, sb. abstraktů 2009: 31

  Berka P.: Několik poznatků z hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Břeclavsku. Several notes on the breeding of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the Břeclav district. Crex 29: 17-29, 2009.

  Boháč D.: Z ekologie ťuhýka obecného (Lanius collurio). Sylvia 17:237-242, 1965.

  Boháč D., Jarošová J.: Potrava ťuhýka obecného /Lanius collurio L./. Živa 1961\9: 155-156, 1961.

  Boháč D.: Rostlinné plody v potravě ťuhýka obecného (Lanius collurio). Fruits in the food of the Red-backed Shrike (Lanius collurio). Sylvia 17: 235, 1965.

  Čech P.: Příspěvek k biologii ťuhýka obecného - Lanlus collurio. Sbor. vlastiv. prací Podblanicka. 23: 111-119, 1982.

  Čejchan A.: Ťuhýk menší (Lanius minor) na Náchodsku. Lesser Grey Shrike (Lanius minor) in the region of Náchod. Sylvia 9-10(3): 69, 1947.

  Čtyroký P.: O potravě ťuhýka obecného (Lanius collurio L.). Živa 1956\4: 75-76, 1956.

  Doležal R.: Poznámka k potravě ťuhýka šedého (Lanius excubitor). A comment to the food of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor). Crex 25: 115, 2005.

  Ferulík J.: Zvláštní případ s ťuhýkem. Československý ornitholog (Přerov). 3: 66, 1936.

  Ferulík J.: Ťuhýci v zajetí. Československý ornitholog (Přerov). 5: 35-36, 1938.

  Flasar I., Flasarová M.: Ťuhýk šedý - Lanius excubitor L., ťuhýk menší - Lanius minor Gm., 'tuhýk rudohlavý - Lanius senator L., ťuhýk obecný - Lanius collurio L. Revue Teplice 1976 \2\: 7, 1976.

  Ginter F.: Je ťuhýk ob. škodlivý? Československý ornitholog (Přerov). 2: 55, 1935.

  Hachler E.: Hnízdění ťuhýka rudohlavého (Lanius senator L.) na Lednicku. Zprávy MOS 1956( 9): 52.

  Hájek S.: Kořist ťuhýka. Myslivost 1956: 29, 1956.

  Havlín J.: K ekologii ťuhýka obecného - Lanius collurio L. Zoologické listy 8:63-93, 1959.

  Havlín J.: Zajímavosti ze života ťuhýků obecných. Zprávy Moravské ornitologické stanice 1959: 16-17, 1959.

  Hejl-Mračovský F.: Částečný leucismus ťuhýka obecného. Věda přírodní 24: 309, 1945.

  Hejl-Mračovský F.: Odvážný ťuhýk. Československý ornitholog (Přerov). 6: 46, 1939.

  Hladík J.: Pozorování ťuhýka rudohlavého (Lanius senator L.) a ťuhýka menšího (Lanius minor Gm) u Polné. Vlast. sb. Vysočiny, oddělení věd přírodních 1: 185, 1957.

  Hlavatý L.: Sedí samec ťuhýka obecného (Lanius colurio) na vejcích a mláďatech? Prunella 21: 10, 1995.

  Holáň V.: Věrnost ťuhýka obecného (Lanius collurio) hnízdištím na Vsetínsku. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1989: 33-34, 1989.

  Holáň V.: Opožděný začátek hnízdění u ťuhýků obecných (Lanius collurio) v roce 1991. Zprávy České společnosti ornitologické 33:5-6, 1991.

  Holáň V.: Neobvyklé případy úspěšného hnízdění pěvců v blízkosti hnízda ťuhýka obecného (Lanius collurio). Unusual cases of successfull breeding of some Passerines in the close vicinity of the Red-backed Shrike s (Lanius collurio) nest. Acrocephalus (Ostrava) 14: 81-82, 1992.

  Holáň V.: Populační hustota a hnízdní bionomie ťuhýka obecného (Lanius collurio) na Vsetínsku. (Population density and breeding biology of Red-backed Shrike (Lanius collurio) in North-East Moravia.) Sylvia 29:3-11, 1993.

  Holáň V.: Několik poznámek k migraci a hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio) (Notes on migration and nesting of Red-backed Shrike (Lanius collurio)). Sylvia 30:152-154, 1994.

  Holáň V.: Úspěšnost hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio) v roce 1993. Zprávy ČSO 38:36-37, 1994.

  Holáň V.: Ohrožené druhy naší fauny - ťuhýkovití. Vesmír 73:378, 1994.

  Holáň V.: Pták tohoto roku Ťuhýk obecný. Nika 17, 1995.

  Holáň V.: Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum ťuhýkovitých v letech 1995-1996. Zprávy ČSO 44:22-25, 1996.

  Holáň V.: Jaký byl 1996 pro Ptáka roku - ťuhýka obecného. Ptačí svět 03(4): 4, 1996

  Holáň V.: Ťuhýk obecný - Pták roku 1996. Ptačí svět 03(2): 4, 1996.

  Holáň V.: Negativní dopady dlouhotrvajících dešťů na severní Moravě na hnízdní sezónu ťuhýka obecného (Lanius collurio) v roce 1997. Acrocephalus 17:10-11, 1997.

  Holáň V.: Otec, rodič a nebo jenom ťuhýk ze sousedství? Ptáci kolem nás 1998\1: 14-15, 1998.

  Holáň V.: Pět let činnosti Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých. Zprávy ČSO 48:3-6, 1999.

  Holáň V.: Deset let činnosti Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých. Zprávy ČSO 58:15-18, 2004.

  Holáň V.: Případy neplodného páru ťuhýka obecného (Lanius collurio). Zprávy MOS 70:26-27, 2012.

  Holáň V. & Sviečka J.: Frekvence výskytu mláďat kukačky obecné (Cuculus canorus) v hnízdech ťuhýka obecného (Lanius collurio) v České republice (Proportion of occurence of young Common Cuckoos (Cuculus canorus) in the Red-backed Shrike (Lanius collurio) nests in the Czech Republic). Sylvia 32:136-141, 1996.

  Holáň V. & Formánek J.: Pták roku 1996 - Ťuhýk obecný. Pták roku 1996, Česká společnost ornitologická, Praha 1996.

  Holečková B.: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): závislost na aktuální nebezpečnosti predátora. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovicem, 37 stran, 2007.

  Holínek B. & Hudeček J.: Výskyt tuhýka rudohlavého na severní Moravě. Severní Morava 60: 69, 1990.

  Horák V.: K hnízdění tuhýků menších /Lanius minor Gm. / na jižní Moravě. Zprávy MOS 36: 100-101, 1978.

  Horal D.: Vyskytuje se u nás ťuhýk šedý jihoruský (Lanius excubitor homeyeri)? Crex, 14, 1999.

  Horal D.: Poznámky k hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko. Notes on the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) breeding in SPA Soutok – Tvrdonicko. Crex 29: 30-35.

  Hříbek M.: Ťuhýk šedý (Lanius excubitor L.) v Krkonoších. Prunella 8: 11-12, 1982.

  Hušek J.: Dlouhodobé změny v hnízdní biologii ťuhýka obecného Lanius collurio na základě analýzy kroužkovacích dat v České republice. Diplomová práce/Diploma work. Katedra ekologie a životního prostředí. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2008

  Hušek J., Adamík P., Cepák J. & Tryjanowski P.: The influence of climate and population size on the distribution of breeding dates in the red-backed shrike (Lanius collurio). Annales Zoologici Fennici. 46: 439-450, 2009.

  Hušek J., Adamík P. & Tryjanowski P.: Climate change and distributional characteristics of breeding phenology in a long-distance migrant, the Red-backed Shrike (Lanius collurio). Zoologické dny, sb. abstraktů 2008: 74

  Hušek J. & Adamík P.: Kroužkování mláďat ťuhýka obecného (Lanius collurio) v České republice, Sylvia 42:38-48, 2006.

  Hušek J., Weidinger K., Adamík P., Slagsvold T.: Impact of Nesting Mortality on Avian Breeding Phenology: A Case Study on the Red-Backed Shrike (Lanius collurio). PLOS ONE (DOI: 10.1371/journal.pone.0043944), August 2012, Volume 7, Issue 8, e43944.

  Janalík F.: Hnízdění ťuhýka rudohlavého evropského (Lanius senator sen. L.) a velká snůška žluvy hajní evropské (Oriolus oriolus oriolus L./ u Libřic na Jaroměřsku. Zprávy MOS 1959: 50-51, 1959.

  Jasso L., Lemberk V.: Pozdní výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio) v severovýchodních Čechách. Late occurrence of the Red-backed Shrike /Lanius collurio/ in north-eastern Bohemia. Panurus 13: 135-136, 2003.

  Jirsík J.: Statečnost ťuhýkova. Naší přírodou 1: 528, 1937.

  Karlík K.: O kukačce z hnízda ťuhýků. Živa 1960\8: 39-40, 1960.

  Klápště J., Brandejský M.: Neobvyklé opeření adultní samice ťuhýka obecného (Lanius collurio). Unusual plurnage of adult female Red-backed Shrike /Lanius collurio/. Zprávy České společnosti ornitologické 45: 26, 1997.

  Klůz Z.: Hnízdění ťuhýka rudohlavého evr. (Lanius s. senator L.) v okolí Lázní Bělohradu. Sylvia 6(4): 74, 1941.

  Kněžourek K.: O ťuhýku obecném. Vesmír 29: 102-103,111-112,134-135, 1900.

  Kozák V.: Důvěřivost ťuhýka obecného. Zprávy Moravské ornitologické stanice 1957 \5\: 7-8, 1957.

  Krmela J.: O dravosti ťuhýka. Česká myslivost 15: 126, 1911.

  Krupa M.: Zimování ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v údolí Rožnovské Bečvy. Wintering of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the Rožnovská Bečva valley. Acrocephalus (Ostrava) 25: 56-59, 2009.

  Krupa M.: Ťuhýci šedí v údolí rožnovské Bečvy. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(1): 14.

  Křenek D.: Výskyt ťuhýka obecného v širším okolí Rožnova pod Radhoštěm. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997: 55, 1997.

  Kunstmüller I.: Způsob lovu a potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Českomoravské vrchovině. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 9: 10-16, 1997.

  Kunstmuller I.: Ekologie, rozšíření a početnost hnízdní populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) ve střední části Českomoravské vrchoviny (Ecology, distribution and breeding population size of Red-backed Shrike (Lanius collurio) in the central part of the Českomoravská vrchovina highlands, Czech republic.) Sylvia 34:97-114, 1998.

  Kunstmuller I.: Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. Crex, 20, 2003.

  Kunstmuller I.: Hnízdní biologie ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na pravidelné hnízdní lokalitě Rounek, okres Jihlava. Crex, 15, 2000.

  Kux Z.: Hnízdění ťúhýků rudohlavých (Lanius senator senator L) a ťúhýků menších (Lanius minor Gm) na jižní Moravě. Breeding of Woodchat Shrike and Lesser Grey Shrike in S Moravia. Čsl. ornitholog 15(5): 45-46, 1948

  Lang J.: Ťuhýk obecný neboli masojídek. Vesmír 17: 194-195, 1939.

  Machar I.: Vliv fragmentace lužního lesa na strukturu hnízdního společenstva ptáků. Zoologické dny, sb. abstraktů 2008: 120-121.

  Mandák M.: Neobvyklá potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor). Unusual food of Great Grey Shrike (Lanius excubitor). Acrocephalus (Ostrava) 20: 94-95, 2004.

  Martiško J., Martišková K.: K výskytu ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na jižní Moravě. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 6: 19, 1995.

  Miklík I.: Podstata zpěvu ťuhýka obecného /Lanius collurio L./. Živa 1963\11: 176-178, 1963.

  Mikšík I.: Porovnání hnízdní variability ťuhýka obecného (Lanius collurio) v jednotlivých letech a ve dvou nadmořských výškách. (Comparison of the breeding variability of Red-backed Shrike (Lanius collurio) in individual years and in the two alitudes.) Sylvia 29:12-20, 1993.

  Mikšík I., Holáň V. & Deyl Z.: Quantitation and variability of eggshell pigments content. Comp. Biochem. Physiol., 109A:769-772, 1994. (pigmenty vajec ťuhýka)

  Mikšík I., Holáň V. & Deyl Z.: Avian eggshell pigments and their variability. Comp. Biochem. Physiol., 113B:607-612, 1996. (pigmenty vajec ťuhýka)

  Mikura A.: Ťuhýk se zobákem křivkovitým. Vesmír 23: 239, 1894.

  Molitor P. & Mandák M.: Pozorování ťuhýka menšího (Lanius minor) ve Slezsku v letech 2005 a 2006. Sightings of the Lesser Grey Shrike (Lanius minor) in Silesia in 2005 and 2006. Acrocephalus (Ostrava) 23: 74-75, 2007.

  Motyka F.: Neobvyklá kořist ťuhýka. Myslivost 1955: 141, 1955.

  Nečas J.: Potrava ťuhýka obecného (Lanius collurio L.). Sylvia 07(3-4): 37, 1942.

  Němec M.: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio). – Bakalářská práce. [Antipredation behavior of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) – Bachelor thesis, in Czech]. Faculty of Biological Sciences The University of South of Bohemia, České Budějovice, Czech republic, 2005.

  Němec M.: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) proti krkavcovitým. Magisterská práce. [Antipredation behavior of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) against corvids – Master thesis, in Czech]. Faculty of Biological Sciences The University of South of Bohemia, České Budějovice, Czech republic, 2008.

  O.K.Z.: Ještě o ťuhýku. Stráž myslivosti 26: 329, 1948.

  Pavlík Přemysl: Láska mateřská nebo jen obyčejný pud? Myslivost 1995/4: 8, 1995.

  Pecina P.: Kam zmizely krkonošské kobylky? Živa 1982\30: 65, 1982.

  Plesník J.: Ťuhýk obecný (Lanius collurio). The Red-backed Shrike. Ochrana přírody 51: 112-113, 1996.

  Pohle E.: O užitečnosti ťúhýka obecného (Lanius collurio L.). Stráž myslivosti 26: 286, 1948.

  Pohle E.: Výskyt ťuhýka rudohlavého evropského - Lanius senator senator L. Zprávy MOS 1956( 2): 4.

  Pražák J.P.: Ornithologische Notizen IV. (Lanius collurio). Ornithologische Monatsberichte 5: 37-43,53-58, 1897.

  Praus L.: Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku. An unusually situated Great Grey Shrike (Lanius excubitor) nest in Chrudim district. Panurus 18: 63, 2009.

  Redakce: Jak je na tom ťuhýk šedý v severních Čechách. Kominíček 5: 16, 2007.

  Rovanda A.: Něco o drzosti ťuhýka obecného. Česká myslivost 25: 158, 1921.

  Rozmara J.V.: Ťuhýk a kolčava. Háj 23: 67, 1894.

  Růžek M.: Příspěvek k hnízdění ťuhýka obecného v okolí Zlatých Hor. Sbor. vlastiv. prací Podblanicka. 27: 123-126, 1986.

  Rys Jan: Ťuhýk obecný. Myslivost 2001/ 6: 21, 2001.

  Rzehak E.C.F.: Beitrag zur Kenntnis der heimischen Vogelwelt. Lanius collurio L. in der freien Natur und in Gefangenschaft. Mitteilungen der k.k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc. in Brünn. 1890: 258-260,265-266, 1890.

  Rzehak E.C.F.: Vom Rothrückenwürger (Lanius collurio L.). Mitteilungen des Ornithologischen Vereines in Wien (Die Schwalbe). 18: 51-52, 1894.

  Rzehak E.C.F.: Das Gevölle des Rotrückenwürgers (Lanius collurio L.). Ornithologische Monatsschrift 19: 314-317, 1894.

  Rzehak E.C.F.: Allerlei Ueberbleibsel vom Speisetische des rothrückigen Würgers (Lanius collurio L.). Mitteilungen des Ornithologischen Vereines in Wien (Die Schwalbe). 19: 50-51, 1895.

  Rzehak E.C.F.: Der Dorndrehor (Lanius collurio L.) als Mausefänger. Ornithologische Monatsschrift 20: 112-113, 1895.

  Rzehak E.C.F.: Der Dorndreher (Lanius collurio L.) als - Jagdwild. Ornithologische Monatsschrift 21: 139-141, 1896.

  Rzehak E.C.F.: Der Dorndreher, Lanius collurio L., als Zerstörer von Vogelbruten. Ornithologische Monatsschrift 30: 470-474, 1905.

  Rzehak E.C.F.: Positive Daten über die Nahrung des Lanius collurio L. Ornithologische Monatsschrift 30: 502-510, 1905.

  Schröpfer L.: Zajímavý způsob lovu u ťuhýka obecného (Lanius collurio). Interesting hunting behaviour of Red-backed Shrike (Lanius collurio). Acrocephalus (Ostrava) 14: 80, 1992.

  Smrček M.: Pták roku ťuhýk obecný. Krkonoše - Jizerské hory 29(5): 8-9, 1996.

  Strnad M., Němec M., Reznerová P., Falkenauerová A., Holečková B., Součková T. & Fuchs R.: Bít či nebít – antipredační dilemata ťuhýka obecného. Zoologické dny, sb. abstraktů 2008: 190.

  Strnad M., Hampl R. & Fuchs R.: Ovlivňuje hladina testosteronu v krevní plasmě samce ťuhýka obecného (Lanius collurio) jeho agresivitu při obraně hnízda ? – předběžné výsledky. Zoologické dny, sb. abstraktů 2008: 190.

  Ševčík L.: Vliv vybraných faktorů na hnízdní úspěšnost ťuhýka obecného (Lanius collurio). Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 2003.

  Šimek J.: Hnízdní biologie ťuhýka obecného Lanius collurio) na Písecku. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK PřF, 1979.

  Škorpíková V.: Ťuhýk šedý (Lanius excubitor). Pták roku 2007 a 2008 na jižní Moravě. The Great Grey Shrike (Lanius excubitor). A bird of years 2007 and 2008 in South Moravia. Crex 29: 8-16, 2009.

  Štancl L.: Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - ekologie a příčiny snižování jeho početního stavu na Bohdanečsku. Acta Musei Reginaehradecensis 18:139-155, 1983.

  Štancl L. & Štanclová H.: Akce "Lanius" a výsledky výzkumu hustoty osídlení na Bohdanečsku z roku 1981. Sborník Východočeské pobočky ČSO 4:36-43, 1983.

  Tecl Z.: Průtah ťuhýka rudohlavého (Lanius senator) na Chotěbořsku. Vlast. sb. Vysočiny, oddělení věd přírodních 2: 206, 1958.

  Tichai M.: Ťuhýk obecný na Rakovnicku v letech 1991-1996. Zpravodaj ochránců přírody okresu Rakovník 4: 13-15, 1997.

  Tichý H.: Ťuhýk šedý, Lanius excubitor, pozorován koncem hnízdního období u Černčic (okr.!Louny) Der Raubwürger, Lanius excubitor, in der Brutzeit der Nähe von Černčice Kr. Louny. Fauna Bohemiae septentrionalis 26: 85-86, 2001.

  Tryjanowski P., Simek J.: Sexual size dimorphism and positive assortative mating in red-backed shrike Lanius collurio: an adaptive value? J. Ethol. 23:161–165, 2005.

  Vačkař J.: Hnízdění ťuhýka rudohlavého /Lanius s. senátor L./ v Silůvkách a okolí. Čsl. ornitholog 16(2): 16, 1949.

  Valášek M.: Mezidruhové hnízdní asociace u pěnice vlašské (Sylvia nisoria). Interspecific nesting associations of the Barred Warbler (Sylvia nisoria). Crex 28: 95-107, 2008.

  Vildtová J.: Potrava ťuhýka obecného (Lanius collurio L.) a jeho význam pro zemědělství. Přírodovědecká Fakulta UK, Diplomová práce, Praha 1952

  Votýpka J., Šimek J. & Tryjanowski P.: Blood parasites, reproduction and sexual selection in the red-backed shrike (Lanius collurio). Ann. Zool. Fennici 40: 431–439, 2003.

  Vrána J.: Ještě k potravě ťuhýka obecného. Živa 1962\10: 79-80, 1962.

  Vraný J.: Hnízdění ťuhýka rudohl. evrop. (Lanius s. senator /L./) u Třebešic na Kutnohorsku. Sylvia 4(4): 73, 1939.

  Vrbka J.: Ze života ťuhýků obecných. Česká myslivost 35: 105-106,121-122, 1931.

  Zaňát J.: Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) na Hodonínsku v roce 1995. Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 71:22-23, 1996.

  Zeman L.: Vražednost ťuhýka šedého středoevropského /Lanius excubiItor excubitor L./. Zprávy MOS 1957(1): 2-3, 1957.

  Žaloudek J.: Výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio) na Přeloučsku. Sborník Východočeské pobočky ČSO 8:79-82, 1986.

  Žalud J.: Hnízdění ťuhýka menšího (Lanius minor /Gm./) na Hrotovsku. Nisten des Grauen Würgers (Lanius minor /Gm./) in der Umgebung von Hrotovice. Sylvia 4(1): 14-15, 1939.


 • Ornithology/Ornitologie
 • Shrikes/Ťuhýci
 • Red-backed Shrike/Ťuhýk obecný


 • Czech Shrike Working Group / Skupina pro výzkum ťuhýkovitých